"לוח מחוונים" לקובננטים

טיפים לדירקטורים בקריאת דוח תזרים מזומנים
ניר זיכלינסקי - נשיא איגוד הדירקטורים בישראל

כל דירקטור ודירקטורית נדרשים לבחון את הדוחות הכספיים של החברה – הן השנתיים והן לתקופות הביניים. יש חשיבות קריטית להתייחסות לנושאים חשובים ומהותיים, וכן למגמות ולסבירויות של העולה מהדוחות הכספיים ומהמידע שנלווה להם.

איגוד הדירקטורים בישראל מעוניין לעזור לכל הדירקטורים, ולדירקטוריון בכללותו כגוף מקצועי, ליצור "לוח מחוונים" שיאפשר פיקוח ובקרה, ויציף את הנקודות החשובות לבחינה ולהעמקה בדיון בהתאם להשלכותיהן על החברות.

דוח תזרים מזומנים הוא הדוח שיכול לשמש עבורכם הדירקטורים מדד חשוב לנזילות החברה או לקשיי נזילות. דוח זה כמעט לא הושפע מהוראות ה-IFRS ובכך, בין היתר, חשיבותו. שאר הדוחות הושפעו בדרישות ההצגה, המדידה, ההכרה ועוד, ואף ניתן לראות שינוי בשמות הדוחות – המאזן הפך לדוח על המצב הכספי, דוח רווח והפסד הפך לדוח על הרווח הכולל, דוח על השינויים בהון העצמי הפך לדוח על השינויים בהון.

דוח תזרים מזומנים מספק מידע על תקבולי המזומנים ועל תשלומי המזומנים במשך התקופה שאליה הוא מתייחס. המידע על תזרימי המזומנים נועד לסייע למשקיעים, לנושים ולאחרים להעריך את יכולת העסק להפיק בעתיד תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת, את יכולתו לפרוע את התחייבויותיו ולשלם דיבידנד, את יכולתו לממן השקעות ואת הזדקקותו למימון חיצוני.

יש כמה נקודות בדוח תזרים מזומנים שראוי להקדיש להן תשומת לב מיוחדת. ראשית, הגדרת "מזומנים" לצרכי דוח תזרים מזומנים ולמאזן / דוח על המצב הכספי היא: מזומנים יכללו מזומנים בשקלים ובמטבע חוץ, פיקדונות למשיכה מידית ולזמן קצר (עד שלושה חודשים) בבנקים וכן מלוות קצרי מועד ואיגרות חוב ממשלתיות סחירות אחרות, שהתקופה עד למועד פדיונם בעת ההשקעה בהם לא עלתה על שלושה חודשים.

דוח תזרים מזומנים מורכב משלוש קבוצות: תזרים מזומנים מפעילות שוטפת, תזרים מזומנים מפעילות השקעה ותזרים מזומנים מפעילות מימון. אפרט נקודות חשובות בנוגע לכל אחת מהקבוצות הללו.

הקבוצה הראשונה: תזרים מזומנים מפעילות שוטפת. נקודת המוצא היא הסכום המופיע כרווח נקי / הפסד בדוח רווח והפסד, ועל הסכום האמור מבוצעות התאמות המופיעות בנספח. במסגרת ההתאמות כוללים הן הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרים מזומנים, כדוגמת פחת והפחתות, רווחי הון / הפסדי הון, ירידות ערך, והן שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות, כדוגמת לקוחות, מלאי, ספקים.

חשוב לבחון כל סעיף, ובעיקר את הסכומים המשמעותיים אשר יוצרים את ההבדל בין רווח והפסד לבין תזרים מזומנים מפעילות שוטפת, ובכך לוודא שהתזרים המוצג מפעילות שוטפת באותה שנה מייצג את הרווח וההפסד התזרימי של אותה שנה. אציין שחברה יכולה להרוויח ולהראות גידול וצמיחה בדוח רווח והפסד, ובה בעת להיכנס לפירוק. דוח תזרים מזומנים עשוי לעזור בחיזוי מצב כאמור.

החשיבות של תזרים מזומנים מפעילות שוטפת היא גדולה, ומומלץ לבדוק כבר בתחילת הקריאה של דוח תזרים מזומנים מה המצב בפעילות השוטפת, מה השינוי שחל מהשנה הקודמת ומה השוני בין סעיף זה לבין הרווח הנקי / ההפסד בחברה. כך ניתן, בלי להיכנס עדיין לפירוטים ולביאורים, לראות אם יש בעיה או אתגר משמעותי בחברה. לעתים נמצא שדוח רווח והפסד מראה רווח ואילו תזרים מזומנים מפעילות שוטפת מציג סכום שלילי. המשמעות היא ירידה בתזרים המזומנים, דבר שעשוי להצביע על קשיים שיתגלו בדוח רווח והפסד רק בשנה הבאה. ומוטב, כמובן, לדעת את מצבה של החברה "שעה אחת קודם".

הקבוצה השנייה: תזרים מזומנים מפעילות השקעה. כאן מוצגים, בנפרד וללא קיזוז, תזרימי מזומנים ששימשו לרכישת נכסים (רכוש קבוע והשקעות לזמן ארוך) ושנתקבלו ממימוש נכסים אלה. כן יכללו תזרימי מזומנים ממתן הלוואות ומגבייתן, ומרכישת ניירות ערך (להוציא את אלו שנכללו כשווי מזומנים) או השקעות אחרות ומכירתן.

חשוב להדגיש כי רכישת נכסים באשראי ספקים אינה מוצגת כתזרים. הסכומים שישולמו בסמוך למועד ביצוע העסקה ייכללו כפעילות השקעה, ואילו הסכומים שישולמו על חשבון האשראי שלא בסמוך למועד האמור, יוצגו כפעילות מימון (שתובהר להלן).

עסקאות של חכירה מימונית יוצגו במסגרת פעילות השקעה מחד גיסא, ובמסגרת מימון מאידך גיסא בעת ביצוע העסקה. תקבול בגין מענק השקעה יוצג בנפרד. רכישת חברות שאוחדו לראשונה ומכירת השקעות בחברות בנות שאוחדו בעבר, יוצגו בנפרד בסכום שאינו כולל את המזומנים למועד רכישתן או למועד מכירתן. בביאורים יובא פירוט של הנכסים וההתחייבויות של אותן חברות ליום הרכישה או ליום המכירה, לפי העניין.

הקבוצה השלישית: תזרים מזומנים מפעילות מימון. במסגרת קבוצה זו יוצגו בנפרד הנפקות הון (תוך הצגה בנפרד של הנפקת הון למיעוט בחברות בנות שאוחדו), תשלום דיבידנד, הנפקת איגרות חוב, פדיון איגרות חוב, קבלת הלוואות לזמן ארוך ופירעונן. התנועה באשראי לזמן קצר תופיע בנטו. כמו כן ינוכו הוצאות הנפקת הון ואיגרות חוב מהתמורה מההנפקה. התחייבות שנוצרה בגין עסקה של חכירה מימונית מחברות חכירה, תוצג במסגרת תזרים מזומנים מפעילות מימון. ריבית ששולמה וריבית שהתקבלה תוצגנה בנפרד.

אין לתת ביטוי בדוח תזרים מזומנים לפעילויות השקעה ומימון שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים. הדבר אמור, למשל, בנוגע להמרת התחייבויות להון, לרכישת נכסים, להשקעות תמורת הנפקת הון או להתחייבות ישירה למוכר לפירעון לאחר תקופת הדיווח. אולם יינתן גילוי בנוגע לעסקאות אלה ולסכומיהן במסגרת נספח לדוח תזרים המזומנים.

הפרשים מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות הם ההפרשים הנוצרים בחברות מוחזקות שפעילותן אוטונומית. הם נזקפים במאזן החברה המחזיקה כסעיף נפרד במסגרת ההון העצמי. הפרשי התרגום המתייחסים למזומנים לתחילת השנה וכן לתנועות ההוניות בין החברות במשך השנה, יוצגו בסכום נפרד בדוח תזרים המזומנים.

בעת קריאת דוח תזרים מזומנים חשוב מאוד לתת את הדעת לסיווג שביצעה ההנהלה לכל סעיף. סיווג לא נאות יסיט את התזרימים בין הקבוצות והסעיפים שפורטו לעיל, יגרום לעיוות המצג העולה מדוח תזרים המזומנים ויקשה על הניתוח הראוי של נזילות החברה.

חשוב לזכור כי עמידה או אי-עמידה בקובננטים משמעותיים עשויות להיות קשורות גם בדוח תזרים מזומנים, כאשר הבנקים או בעלי האג"ח פועלים בהתאם לתנאי ההלוואה או האג"ח שהונפקו. מומלץ ליצור "לוח מחוונים" גם לקובננטים, ולכלול את הקובננטים הרלוונטיים מדוח תזרים מזומנים.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

2 תגובות

  1. אומרים שרק מקורבים ובעלי קשרים מתקבלים, אז למה בכלל לחפור בנושא?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

אימון בשחקים

איך אימנתי את טייסי Top Gun בישראל

צילום של גדעון

טעון שיפור

לישראל דרוש מבנה ממשל אפקטיבי ויציב שיאפשר משילות

תמונה של בורוכוב

סכנת נעילה

על הסכנה שבנעילת מכשירים ממרחב הסייבר