גידול של כ- 3.9% בהכנסות סיטיקון

חברת הבת של גלוב-גזית מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי
 • גידול של כ- 3.9% בהכנסות בשנת 2013 שהסתכמו בכ- 248.6 מיליון אירו לעומת כ- 239.2 מיליון אירו בשנת 2012.
 • גידול של כ- 4.2% ב- N.O.I בשנת 2013 שהסתכם בכ- 168.9 מיליון אירו לעומת כ- 162.0 מיליון אירו בשנת 2012.
 • N.O.I מנכסים זהים (Like for Like Properties) גדל בשנת 2013 בכ- 4.6% לעומת שנת 2012, זאת בנטרול השפעות שערי מט"ח.
 • גידול של כ- 35.8% ב- FFO (המחושב על פי EPRA Earnings) אשר הסתכם בשנת 2013 בכ- 86.7 מיליון אירו (0.204 אירו למניה), לעומת כ- 63.9 מיליון אירו (0.199 אירו למניה) בשנת 2012.
 • שיעור התפוסה ליום 31 בדצמבר 2013 נותר זהה לרמתו בתום שנת 2012 ועמד על כ- 95.7%.
 • שכ"ד החודשי ליום 31 בדצמבר 2013 הסתכם בכ- 21.5 אירו למ"ר, גידול של כ- 3.9% לעומת שכ"ד החודשי ליום 31 בדצמבר  2012.
 • הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה בשנת 2013 הסתכם בכ- 93.1 מיליון אירו (0.22 אירו למניה) לעומת רווח של כ- 77.2 מיליון אירו (0.24 אירו למניה) בשנת 2012.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2013 הסתכם בכ- 56.6 מיליון אירו לעומת כ- 61.5 מיליון אירו בשנת 2012.
 • יחס הון עצמי למאזן ליום 31 בדצמבר 2013 עלה ועמד על 45.3%, זאת בהשוואה ליחס של 37.8% ליום 31 בדצמבר 2012.
 • ההון העצמי למניה ליום 31 בדצמבר 2013 הסתכם בכ- 2.92 אירו לעומת כ- 3.11 אירו למניה ליום 31 בדצמבר 2012, זאת לאחר הנפקת מניות (בדרך של זכויות) בהיקף של כ- 200 מיליון אירו אשר הושלמה בחודש מרץ 2013 וכן חלוקת דיבידנד של 0.15 אירו למניה.
 • השווי הנכסי הנקי (EPRA NAV) ליום 31 בדצמבר 2013 הסתכם בכ- 3.10 אירו למניה לעומת כ- 3.49 אירו למניה ליום 31 בדצמבר 2012 וזאת לאחר הנפקת מניות בדרך של זכויות וחלוקת דיבידנד כאמור לעיל .
 • ליום 31 בדצמבר 2013, לסיטיקון יתרות נזילות בהיקף של כ- 435 מיליון אירו הכוללים מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ- 38 מיליון אירו וכן מסגרות אשראי מאושרות הניתנות לניצול מיידי בהיקף של כ- 397 מיליון אירו.

דגשים לתוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2013

 • ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ- 62.0 מיליון אירו, בדומה להכנסות ברבעון המקביל אשתקד אשר הסתכמו בכ- 62.1 מיליון אירו.
 • ה-  N.O.I ברבעון הסתכם בכ- 41.9 מיליון אירו בדומה ל- N.O.I ברבעון המקביל אשתקד אשר הסתכם בכ- 42.1 מיליון אירו.
 • גידול של כ- 36.4% ב- FFO (המחושב על פי EPRA Earnings) ברבעון אשר הסתכם בכ- 22.1 מיליון אירו (0.050 אירו למניה), לעומת כ- 16.2 מיליון אירו (0.046 אירו למניה) ברבעון המקביל אשתקד.
 • הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה ברבעון הסתכם בכ- 33.0 מיליון אירו (0.07 אירו למניה) לעומת רווח של כ- 20.4 מיליון אירו (0.06 אירו למניה) ברבעון המקביל אשתקד.
 • השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה עלה בכ- 4.7 מיליון אירו במהלך הרבעון והסתכם לכ- 2,733  מליון אירו. (ה- Cap Rate הממוצע ליום 31 בדצמבר 2013 היה כ-6.3%).

דגשים נוספים

 • במהלך שנת 2013 השלימה סיטיקון את רכישת Kista Galleria, מרכז מסחרי בשטוקהולם, ביחד עם קרן הפנסיה הקנדית CPPIB, בחלקים שווים, תמורת כ- 530 מיליון אירו (כ- 2.6 מיליארד ש"ח).
 • במהלך שנת 2013 השלימה סיטיקון בהצלחה גיוס אג"ח לא מובטחות בהיקף של 500 מיליון אירו. האג"ח הינן לתקופה של 7 שנים והן נושאות ריבית שנתית קבועה של 3.75%, מועד הפדיון שלהן הינו ב- 20 ביוני 2020. האג"ח דורגו בדירוג השקעה BBB- על ידי סוכנות הדירוג S&P ו- Baa3 על ידי סוכנות הדירוג Moody’s.
 • במהלך שנת 2013 מכרה סיטיקון נכסים שאינם נכסי ליבה בתמורה כוללת של כ- 60 מיליון אירו (כולל מכירה של 50% מנכס קיים). לאחר תאריך המאזן סיטיקון מכרה והתקשרה בהסכמים למכירה של נכסים נוספים שאינם נכס ליבה בהיקף של כ- 8.7 מיליון אירו.

Marcel Kokkeel, מנכ"ל סיטיקון ציין בין השאר: "בשנת 2013 סיטיקון הוכיחה כי מרכזי מסחר איכותיים המעוגנים בסופרמרקט, בשילוב עם ניהול אקטיבי, יכולים לייצר צמיחה יציבה בהכנסות גם בסביבה כלכלית מאתגרת. הצלחנו בשנה זו לעבור את היעד השאפתני לצמצם בכ- 5 מיליון אירו את הוצאות ההנהלה השנתיות בהשוואה לאשתקד ושיעור התפוסה בנכסים נותר יציב ועמד על 95.7%."

Kokkeel הוסיף "איכות פורטפוליו הנכסים של סיטיקון המשיכה והשתפרה בשנת 2013. הרכישה של Kista Galleria  בשטוקהולם חיזקה משמעותית את מעמדה של סיטיקון בשוודיה ואת הרלוונטיות של סיטיקון בעיניהם של קמעונאים בינלאומיים.

המשכנו בפעילות המכירה של נכסים שאינם נכסי ליבה ומכרנו בשנה זו 8 נכסים בשווי של כ- 60 מיליון אירו במחירים המשקפים שווי הגבוהה במעט משווי הנכסים בספרים. אנו נמשיך בפעילות ההשבחה של נכסים אלו, אשר אינם נכסי ליבה, טרם מכירתם."

"במהלך השנה התקדמנו באסטרטגיה הפיננסית שלנו לגיוון מקורות המימון והורדת המינוף של החברה. זכינו בדירוג השקעה על ידי שתי סוכנויות דירוג בינלאומיות, גייסנו כ- 200 מיליון אירו באמצעות הנפקת זכויות אשר זכתה לביקושי יתר וביצענו מימון מחדש דרך הנפקת אג"ח בהיקף של  500 מיליון אירו."

Kokkeel סיכם: "עם בסיס חזק של 37 מרכזים מסחריים הממוקמים באיזורים אורבאניים, נכסים לפיתוח מחדש ומאזן חזק, אנו ממוצבים היטב לספק צמיחה ברווחים גם בשנת 2014."

תחזית לשנת 2014

סיטיקון צופה גידול של כ- 1  עד 9 מיליון אירו בהכנסות, שינוי של  כ- (2) עד 6 מיליון אירו ברווח התפעולי על פי כללי ה- EPRA וגידול של כ- 2 עד 10 מיליון אירו ב- FFO (המחושב על פי EPRA Earnings), זאת בהתבסס על מצבת הנכסים הקיימת ובהשוואה לשנת 2013. ה-FFO השנתי למניה צפוי לעמוד על 0.20 אירו למניה עד 0.22 אירו למניה.

אודות גזית-גלוב

גזית-גלוב הנה אחת מחברות הנדל"ן הגלובאליות הגדולות בעולם המתמחה ברכישה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים ברחבי העולם עם התמקדות באיזורים אורבאניים צומחים. בנוסף פועלת החברה בתחום מבני המשרדים הרפואיים בצפון אמריקה. גזית-גלוב נסחרת בבורסה בתל אביב (TASE: GZT) ונכללת במדד ת"א 25 ובמדד נדל"ן 15 בישראל וכן בבורסה בניו יורק (NYSE:GZT), ובבורסת טורונטו (TSX:GZT). הקבוצה פעילה בלמעלה מ- 20 מדינות, מחזיקה ומנהלת 584 נכסים המשתרעים על שטח בנוי להשכרה של כ- 6.7 מיליון מ"ר. שווי נכסי החברה הכולל הינו למעלה מ- 75 מיליארד ש"ח.

בברכה,

מילי הררי

סמנכ"ל

רן רהב תקשורת ויחסי ציבור

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

תמונה של גדעון

פרס ישראל לאן?

בעקבות המחלוקת בעניין הענקת פרס ישראל

צילום של אבי רוזנטל

לא הקלף מלוכלך

על הסרט "קלף מלוכלך" ועל רמאויות בברידג'