תוצאות קבוצת גולף לרבעון 3 2014

החברה מציגה גידול במכירות בשיעור של 10.9%
אלי מזרוח מנכ"ל גולף צילום: אסנת רום

קבוצת גולף מפרסמת את תוצאותיה לרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2014

אלי מזרוח, מנכ"ל גולף אמר היום עם פרסום התוצאות הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014, כי על אף ההאטה בצריכה הפרטית במשק כולו במהלך "צוק איתן", החברה מציגה גידול במכירות בשיעור של 10.9%, בשני תחומי הפעילות של החברה (אופנת הבית ואופנת ההלבשה), במהלך תקופת החגים, גידול המשקף שיפור במעמד התחרותי של רשתות הקבוצה ותחילת יישום מוצלח של אסטרטגיית החברה אשר הושקה ברבעון החולף.

מיזרוח ציין כי היערכות גולף למימוש התכנית האסטרטגית משתקפת גם בהחלטת הדירקטוריון לאשר הגשת תשקיף מדף לגיוס חוב שירחיב ויגמיש אף יותר את התשתית הפיננסית האיתנה של הקבוצה

בנוסף, רשת כיתן מוזגה בהצלחה- מומשו הסינרגיות במטה ומוטמעות סינרגיות תפעוליות ברמת הרכש, הקולקציה וייעול שטחי המסחר, בטווח קצר יותר מהמתוכנן.

מכירות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ב- 520.8 מיליון ש"ח לעומת כ-500.7 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 4%.

מכירות הקבוצה ברבעון השלישי של הסתכמו ב- 181.5 מיליון ש"ח לעומת כ-173 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 4.9%.

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-32.9 מיליון שקלים (6.3%% מהמכירות) לעומת 44.7 מיליון שקלים (8.9% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של השנה הסתכם בכ-2.5  מיליון שקלים (1.4%מהמכירות) לעומת 11.5 מיליון שקלים (6.7% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-26.1 מיליון שקלים לעומת רווח של 34.8 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח הנקי נובעת בעיקר מהירידה ברווח התפעולי, אשר קוזזה בחלקה ממעבר מהוצאות מימון להכנסות מימון.

הרווח הנקי ברבעון  השלישי של השנה הסתכם בכ-2.8 מיליון שקלים לעומת רווח של 10.2 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח הנקי נובעת בעיקר מהירידה ברווח התפעולי, שנבעה בעיקר כתוצאה מהשפעות מבצע "צוק איתן".

יתרות המזומנים וני"ע מסתכמים בכ- 40.3 מיליון ש"ח

אלי מיזרוח, מנכ"ל גולף: יצאנו לדרך עם תוכנית אסטרטגית שתכליתה להוביל לשינוי מהותי בקבוצה. התחלנו ביישום של אלמנטים מרכזיים בתוכנית, התוצאות מאוד מעודדות ואת חלקן ניתן כבר כעת לראות בתוצאות העסקיות. אנחנו מציגים גידול במכירות בכלל ובחנויות זהות בפרט, גידול זה קוזז בחלקו כתוצאה מההשפעה הדרמטית על הצריכה הפרטית בכל הארץ במהלך "צוק איתן" שגרם לירידה משמעותית ברווח ברבעון השלישי. עם זאת, אנחנו מעודדים מגידול במכירות בחנויות זהות בתקופת החגים בהשוואה לתקופת החגים אשתקד. נזכיר, שחלקים מרכזיים בתוכנית מבוססים על פעילות השקעות והוצאות שכבר הוחל ביישומה ואשר צפויה להניב פירות בדגש על צמיחתן ומיצובן התחרותי של רשתות הקבוצה. כיתן מוזגה בהצלחה,  השלמנו את עסקת רכישת כיתן ואנו מיישמים את תוכניות הסינרגיה התפעולית והטמעת סטנדרטים חדשים שיתרמו לייעול שטחי המסחר."

מיזרוח הוסיף וציין כי מועדון הלקוחות של הקבוצה גודל בכ- 9,000 מצטרפים חדשים מידי חודש וכיום מונה 447 אלף (לעומת 363 אלף לקוחות בשנה דאשתקד). שיעור המכירות לחברי המועדון בתקופת הדוח (1-9.14) כ-56% לעומת כ-47% בתקופה המקבילה ב-2013.

תמצית תוצאות הפעילות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 –

מחזור המכירות הסתכם בכ-520.8 מיליון שקלים לעומת כ-500.7 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 4%.

בחלוקת ההכנסות לפי מגזרי פעילות, מכירות מגזר אופנת ההלבשה הסתכמו בכ-253.6 מיליון שקלים, עלייה בשיעור של כ- 1.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הגידול במכירות נבע בעיקרו מעלייה במכירות החנויות הזהות ברשתות האופנה של הקבוצה.

במגזר אופנת הבית המכירות הסתכמו ב- 267.2 מיליון שקלים, עלייה בשיעור של 6.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הגידול במכירות נבעה מהוספת פעילות כיתן ומהמכירות בחנויות החדשות שנפתחו.

נכון לסוף הרבעון השלישי הפעילה החברה 323 חנויות ברשתות הקבוצה. החל מה- 1 באוגוסט החלה החברה להפעיל את 25 חנויות רשת כיתן. בנוסף, במהלך הרבעון השלישי נפתחו 3 חנויות, שתי חנויות ברשת אפנת הבית וחנות אחת ברשתות אופנת ההלבשה. מתחילת שנת 2014 פתחה החברה 13 חנויות –  8 חנויות אופנת הלבשה ו- 5 חנויות אופנת הבית.

הרווח הגולמי הסתכם בכ-308.7 מיליון שקלים (59.3% מהמכירות) לעומת כ- 303.3 מיליון שקלים (כ-60.6% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד.

הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבעה בעיקר מהגידול בהוצאה בגין מלאי איטי ומהגדלת שיעורי ההנחות שנתנה החברה, וקוזזה בחלקה מירידה בשער החליפין של דולר ארה"ב.

הוצאות התפעול הסתכמו 276.9 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של 7%. שיעורן של הוצאות התפעול ממחזור המכירות של החברה עלה לרמה של 53.2% לעומת 51.6% בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהוצאות התפעול נובעת מגידול בהוצאות המכירה והשיווק, כתוצאה מהוספת שטחי מכירה, התייקרות התשומות, הגדלת הוצאות הפרסום, והוספת פעילות כיתן. כמו כן,  חל גידול בהוצאות הנהלה וכלליות בעיקר כתוצאה מעלייה ברכיבי התגמול המשתנים, שהוענקו לנושאי משרה בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה, מענק פרישה למנכ"ל היוצאת, אשר קוזזה בחלקה מירידה ברישום הוצאה בגין הקצאת אופציות לעובדים (בגין פקיעת אופציות עובדים שהוענקו למנכ"ל היוצאת).

הרווח התפעולי הסתכם בכ-32.9 מיליון שקלים (6.3%% מהמכירות) לעומת 44.7 מיליון שקלים (8.9% מהמכירות).

הרווח התפעולי במגזר אופנת ההלבשה הסתכם ב- 6.5 מיליון שקלים, המהווים 2.5% מהמכירות, לעומת 13.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (5.2% מהמכירות). הירידה ברווח התפעולי נבעה בעיקר מההפסד התפעלי ברבעון השלישי כתוצאה מהשפעות מבצע "צוק איתן" שהשפיע על מכירות רשתות האפנה וכמו כן גרם לעליה בהוצאה למלאי מת ולהגדלת שיעורי ההנחות.

הרווח התפעולי במגזר אופנת הבית הסתכם ב- 24.8 מיליון שקלים, המהווים 9.3% מהמכירות, לעומת 31.1 מיליון שקלים, שהיוו 12.5% מהמכירות בתקופה המקבילה אשתקד. ירידה ברווח התפעולי נבעה בעיקר מהירידה ברווח התפעולי ברבעון השלישי כתוצאה מההשפעה על רמת המכירות כתוצאה ממבצע "צוק איתן", מגידול בהוצאות הנובע מהוספת שטחי מכירה, התייקרות התשומות והגדלת הוצאות הפרסום.

הרווח הנקי הסתכם בכ-26.1 מיליון שקלים לעומת רווח של 34.8 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח הנקי נובעת בעיקר מהירידה ברווח התפעולי, אשר קוזזה בחלקה ממעבר מהוצאות מימון להכנסות מימון, בעיקר כתוצאה מהשפעתן של עסקאות עתידיות שהחברה מבצעת במטרה להגן על התחייבויותיה לספקים הנקובות במטבע חוץ ומעלייה בתשואות בגין עודפי המזומנים של החברה, המושקעים בבנקים ובבתי השקעות.

תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת הסתכם בכ- 16.7 מיליוני ש"ח, לעומת תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת של כ-41.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הירידה בתזרים מפעילות שוטפת בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, נבעה בעיקר מהעלייה בסעיפי המלאי והלקוחות ומהירידה ברווח הנקי.

ההון עצמי של החברה עמד בתום הרבעון השלישי 2014 על כ- 279.7 מיליון שקלים, המהווים כ-64.3% מהמאזן.

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לשרון בן-פורת מחזיקת תיק קבוצת גולף במשרדי רן רהב

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

תמונה של עמירם

על הקללה

מקורות ומניעים לקללות

היום שלמחרת

מה ההסדר הרצוי והראוי לישראל אחרי המלחמה