גידול דו ספרתי במכירות קסטרו

הכפלת הרווח הנקי ברבעון השלישי
גבי רוטר מנכ"ל משותף קסטרו צילום: גורן ליובונציץ

קסטרו מציגה ברבעון השלישי של השנה גידול דו ספרתי במכירות והכפלה ברווח הנקי

ההכנסות לרבעון השלישי של שנת 2014 הסתכמו בכ- 226.2 מיליון ₪, לעומת כ- 192.1 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 17.8%.

הרווח הנקי לרבעון השלישי של השנה הסתכם בכ-12 מיליון ₪, בהשוואה לכ-6 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 97.2%.

ההכנסות לתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ-645.4 מיליון ₪, לעומת כ-558.2 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 15.6%.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הינו בסך של כ-33.1 מיליון ₪ בדומה לסך של כ-33.1 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

גבי רוטר, מנכ"ל משותף של קסטרו אמר היום: "אנו שבעי רצון מתוצאות החברה ברבעון השלישי של השנה. קסטרו מציגה צמיחה דו ספרתית ברבעון השלישי של השנה ובתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014. תוצאות הרבעון הושפעו בעיקר מפתיחת חנויות חדשות ומהגדלת שטחי המסחר בחנויות הקיימות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד וכן מגידול במכירות בראשית תקופת החגים. קסטרו סיימה רבעון שלישי חזק ומציגה גידול של כ-17% במכירות וגידול של כ- 97% ברווח הנקי בתקופה.

השבוע זכתה קסטרו במסגרת טקס פרסי האופנה לשנת 2014 בקטגוריית רשת האופנה וכן בפרס האופנה בעיצוב בגדי ילדים.

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי של השנה ולתשעת החודשים הראשונים של השנה :

ההכנסות לתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2014 הסתכמו בכ- 226.2 מיליון ₪, לעומת כ- 192.1 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד (גידול של כ- 17.8%).

תוצאות הרבעון הושפעו בעיקר מפתיחת חנויות חדשות ומהגדלת שטחי המסחר בחנויות הקיימות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד וכן מגידול במכירות בראשית תקופת החגים (במחצית השנייה של ספטמבר), אשר פיצו על ירידה במכירות בחודשים יולי-אוגוסט כתוצאה ממבצע צוק איתן.

ההכנסות לתקופה של 9 חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2014 הסתכמו בכ- 645.4 מיליון ₪, לעומת כ- 558.2 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד (גידול של כ- 15.6%).

העלייה במכירות בתקופה של 9 חודשים נבעה בין היתר מפתיחת חנויות חדשות ומהגדלת שטחי המסחר בחנויות הקיימות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, וכן מגידול במכירות בראשית תקופת חגי תשרי, כמפורט לעיל. עלייה זו קוזזה בחלקה כתוצאה מהעובדה שבחודשי החורף ינואר ופברואר שרר בארץ מזג אוויר קיצי בצורה בלתי אופיינית, והיעדרו של מזג האוויר החורפי בתקופה זו השפיע לרעה על הכנסותיה של החברה בחודשים אלו.

בהתאם לאסטרטגיית ההתפתחות של החברה, נוטה החברה לשפץ חנויות ולהרחיב את שטחן, על מנת לאפשר הצגת מיטבית של הקולקציות ההולכות וגדלות. התוצאות המצטברות מתחילת השנה הושפעו בין היתר גם מסגירת חנויות במהלך הרבעון הראשון לצורך שיפוצן והרחבתן לקראת חג הפסח.

הרווח הגולמי בתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2014 עמד על סך של כ- 131.7 מיליון ₪ לעומת כ- 112 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. אחוז הרווח הגולמי מתוך מחזור המכירות בתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2014 היה בשיעור של כ- 58.2% מתוך ההכנסות, לעומת שיעור של 58.3% מתוך ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד (קיטון של כ- 0.1% ביחס למחזור המכירות).

הרווח הגולמי בתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2014 הושפע, בין היתר, גם מגידול בשיעור ההנחה הממוצעת, אשר קוזז בחלקו על ידי ירידה בשער הדולר הממוצע לתקופה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי בתקופה של 9 חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2014 עמד על סך של כ- 378 מיליון ₪ לעומת כ- 334.1 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. אחוז הרווח הגולמי מתוך מחזור המכירות בתקופה של 9 חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2014 היה בשיעור של 58.6% מתוך מחזור המכירות, לעומת שיעור של 59.9% מתוך ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד (קיטון של כ- 1.3% ביחס למחזור המכירות).

הרווח הגולמי בתקופה של 9 חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2014 הושפע, בין היתר, מגידול בשיעור ההנחה הממוצעת (בין היתר, בשל היעדרו של מזג אוויר חורפי בחודשים ינואר-פברואר), בשל עליית שיעור המע"מ ביחס לתקופה המקבילה אשתקד וכן מגידול בהפחתות מלאים (אשר נבע, בין היתר, מאירוע שריפה במחסן החברה בחודש אפריל השנה). השפעות אלו קוזזו בחלקן על ידי ירידה בשער הדולר הממוצע לתקופה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות המכירה בתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2014 הסתכמו בכ- 109.1 מיליון ₪, המהווים כ- 48.2% יחסית מתוך מחזור המכירות, לעומת כ- 96.3 מיליון ₪, המהווים כ- 50.1% מתוך מחזור המכירות בתקופה המקבילה אשתקד (קיטון של כ-1.9% ביחס למחזור המכירות).

הקיטון כאחוז ממחזור של הוצאות המכירה והשיווק ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקרו מהגידול בהיקפי ההכנסות, שהביאו לשיפור בפרמטרים התפעוליים, למעט גידול בשכר עבודה כאחוז ממחזור, אשר קוזז בחלקו על ידי ירידה בהוצאות הפרסום ברבעון עקב שינוי בעיתוי עליית קמפיין עונתי ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

הגידול בשכר העבודה כאחוז ממחזור נובע בעיקרו מהעובדה שבתקופת מבצע צוק איתן, נפגעו ההכנסות, אך הוצאות שכר העבודה לא פחתו.

הוצאות המכירה בתקופה של 9 חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2014 הסתכמו בכ- 312.9 מיליון ₪, המהווים כ- 48.5% מתוך מחזור המכירות, לעומת כ- 265.7 מיליון ₪, המהווים כ- 47.6% מתוך מחזור המכירות בתקופה המקבילה אשתקד (גידול של כ- 0.9% ביחס למחזור המכירות).

הוצאות הנהלה וכלליות בתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2014 הסתכמו לכ- 9.3 מיליון ₪, המהווים כ-4.1% מתוך מחזור המכירות, לעומת כ-8.9 מיליון ₪, המהווים כ- 4.6% מתוך מחזור המכירות בתקופה המקבילה אשתקד (קיטון של כ-0.5% יחסית למחזור המכירות).

הוצאות הנהלה וכלליות בתקופה של 9 חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2014 הסתכמו לכ-26.5 מיליון ₪, המהווים כ-4.1% מתוך מחזור המכירות, לעומת כ-24.8 מיליון ₪, המהווים כ- 4.4% יחסית למחזור המכירות בתקופה המקבילה אשתקד (קיטון של כ-0.3% יחסית למחזור המכירות).

הכנסות אחרות (נטו) בתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2014 הסתכמו בכ- 1.4 מיליון ₪ לעומת הכנסות של כ-0.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות אחרות (נטו) בתקופה של 9 חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2014 הסתכמו בכ- 2 מיליון ₪ לעומת הכנסות של כ-0.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח מפעולות רגילות לתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2014 הסתכם בכ-14.7 מיליון ₪ לעומת כ-6.9 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד (גידול של כ-2.9% ביחס למחזור המכירות).

הרווח מפעולות רגילות לתקופה של 9 חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2014 הסתכם בכ-40.7 מיליון ₪ לעומת כ-44.4 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד (קיטון של כ-1.7% ביחס למחזור המכירות).

הרווח הנקי לרבעון השלישי של השנה הסתכם בכ-11.9 מיליון ₪, בהשוואה לכ-6.1 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-97.2%.

נכון ליום 30 בספטמבר 2014, הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה הינו בסך של כ-33.1 מיליון ₪ בדומה לסך של כ-33.1 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

התשואה השנתית על ההון במונחים שנתיים ירדה לכ-13%, לעומת כ-14% בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח למניה בתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2014 עלה לכ-2.3 ש"ח למניה, לעומת כ-1.2 ₪ למניה בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח למניה בתקופה של 9 חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2014 נותר על כ- 6.5 ש"ח למניה, כפי שהיה בתקופה המקבילה אשתקד.

בברכה,

רן רהב

מנהל יחסי ציבור קסטרו

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

תמונה של אורית

שינון ולא יותר

הערכת הלמידה בישיבות על פי הטקסונומיה של בלום

תמונה של יגאל

חרקירי מודרני

הדרגים הפוליטי והביטחוני חייבים לקחת אחריות אמיתית

דילוג לתוכן