דווח רבעון 3 2014 של שופרסל

ממשיכה ביישום התכנית האסטרטגית שהחלה ברבעון הק

שופרסל דווחה על התוצאות הכספיות

לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון השלישי של שנת 2014

שופרסל ממשיכה ביישומה של התכנית האסטרטגית שיצאה לדרך ברבעון הקודם, שבמרכזה הוזלת הסל לצרכן הישראלי ובכלל זה:

*   הורדת מחירים רוחבית בכל הפורמטים הקמעונאיים בכל הארץ.

*   צמצום פערי מחירים בין הסניפים השכונתיים וסניפי    הדיסקאונט.

*    סגירה והקטנה של סניפים לא יעילים

*   התייעלות, פרישה  מרצון וצמצום מטה החברה

*   צמצום הנחות תווים ותתי מועדונים, הנפקת תו זהב חדש אחיד

ההוצאות החד פעמיות הקשורות בתכנית נרשמו ברבעון הקודם ואילו ההשפעה השוטפת של התכנית מורגשת ברבעון זה ותורגש ברבעונים הבאים.

החברה מאמינה כי השלמת כל הפעילויות המפורטות בתכנית העסקית ברבעונים הקרובים תחזיר את החברה לפסים של צמיחה והתחדשות ובאופן הדרגתי לרמת הרווחיות התפעולית הרצויה.

תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2014

*       הכנסות החברה הסתכמו בכ-3 מיליארד ש"ח, קיטון של 2.8% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. קיטון זה נובע מהורדת המחירים בעקבות התכנית העסקית.

*       ההפסד התפעולי מפעילות שוטפת הסתכם ב-3 מיליון ש"ח. ההפסד נבע בעיקר מהורדת המחירים כאמור.

*        ההפסד ברבעון השלישי הסתכם ב-24 מיליון ש"ח.

*        ה- EBITDA לרבעון מסתכמת ב-41 מיליון ש"ח.

תוצאות לתשעה חודשים הראשונים לשנת 2014

*       הכנסות החברה הסתכמו בכ- 8.8  מיליארד ש"ח, קיטון של 2% בהשוואה

לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר עקב האטה בצריכה בשוק המזון והורדת מחירים.

*       ההפסד התפעולי מפעילות שוטפת הסתכם ב-91 מיליון ש"ח. ההפסד נבע מרישום הוצאות תפעוליות חד פעמיות בסך 190 מיליון ש"ח (כ-211 מיליון ש"ח נרשמו ברבעון השני), מההאטה בשוק המזון והורדת מחירים שנבעה מיישום התכנית העסקית החדשה.

*        ההפסד בתקופה הסתכם ב-149 מיליון ש"ח כתוצאה מהאמור לעיל.

*        ה- EBITDA לתקופה מסתכמת ב-243 מיליון ש"ח.

רפי ביסקר, יו"ר שופרסל ואיציק אברכהן, מנכ"ל שופרסל, אמרו היום:

שופרסל ממשיכה ביישום התכנית האסטרטגית, הכוללת את מהלך 'הורדת המחירים הגדולה' בכל הפורמטים הקמעונאיים שלה, סגירת והקטנת סניפים לא יעילים, התייעלות וחיסכון בהוצאות בדגש על מטה החברה, צמצום הנחות תווים ותתי מועדונים, חיזוק המותג הפרטי של הרשת ועוד.

שופרסל קשובה לרחשי הציבור, מתאימה עצמה לרוח התקופה ופועלת להורדת יוקר המחיה בתחום המזון באמצעות הורדות מחירים, הרחבת אלטרנטיבות למוצרים הממותגים באמצעות המותג הפרטי וייבוא ישיר ומקביל של מוצרים מחו"ל.

החברה ממשיכה לפעול לחיזוק מנועי הצמיחה שלה תוך שימת דגש על שיפור השירות, חוויית הקנייה והחדשנות ברשת. במקביל, פועלת החברה לחיזוק ערוצי המכירות הקיימים ולפיתוח ערוצי מכר חדשים המותאמים לצרכי הצרכן החדש.

תוצאות הרבעון הנוכחי, כמו גם הרבעון הקודם, משקפות את הוצאתה לפועל של תכנית עבודה חדשה אשר יצאה לדרך ברבעון השני השנה. תכנית זו הושקה לאור השינויים החלים בשוק קמעונאות המזון,  המאופיין בירידה ברמת הצריכה הפרטית ובהמשך תחרות מוגברת בין הרשתות בפרט בתחום הדיסקאונט.

החברה נערכת ליישומו של חוק המזון ושל הוראות רגולציה נוספות אשר צפויים להיכנס לתוקף בזמן הקרוב ולהשפיע על הענף בכלל ועל החברה בפרט.

אנו מאמינים כי המשך יישומה של תכניתה האסטרטגית של החברה, יוביל אותה להמשך צמיחה והתחדשות, לחיזוק מעמדה המוביל ולהשגת שיעורי הרווחיות הרצויים בעתיד. נמשיך לפעול למען לקוחותינו ולהציע להם את השירות הטוב ביותר לצד מחירים תחרותיים והוגנים כדי להמשיך להיות הבחירה הראשונה של כל משפחה בישראל.

ניתוח תוצאות שלושת החודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2014 לעומת התקופה המקבילה אשתקד

תוצאות פעילות לשלושהחודשים שנסתיימו ביום

30 בספטמבר 2014

תוצאות פעילות לשלושהחודשים שנסתיימו ביום

30 בספטמבר 2013

 

   אחוז               מיליוניש"ח אחוז                   מיליוניש"ח
הכנסות                     2,989                   3,075
רווח גולמי 21.5%            643  25.0%           769 
הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות          (646)           21.6%             (663)           21.6% 
רווח (הפסד) תפעולי לאחר הוצאות אחרות     (3)           (0.1%)      106             3.4%
הוצאות מימון, נטו 

מסים על הכנסה

                     (31) 

10

                       (59) 

(13)

רווח (הפסד) לתקופה                      (24)                       34

הכנסות מגזר הקמעונאות ברבעון השלישי השנה הסתכמו ב-2,976 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-3,062 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של %2.8.

המכירות בחנויות זהות[1] אשר פעלו באופן מלא ברבעון השלישי השנה וברבעון המקביל אשתקד ירדו בשיעור של %3.5.

המכירות למ"ר[2] בחנויות החברה ברבעון השלישי השנה היו 5,464 ש"ח בהשוואה ל-5,573 ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 1.9%.

הכנסות מגזר הנדל"ן ברבעון השלישי השנה הסתכמו ב-45 מיליון ש"ח בהשוואה ל-46 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-2.2%.

הכנסות החברה ברבעון השלישי השנה הסתכמו ב-2,989 מיליון ש"ח בהשוואה ל-3,075 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 2.8%.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי השנה הסתכם ב-643 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-769 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 126 מיליון ש"ח. שיעור הרווח הגולמי היה% 21.5 בהשוואה ל-25.0% ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הגולמי ובשיעורו נבע בעיקר מהורדת המחירים בעקבות התכנית העסקית.

הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות ברבעון השלישי השנה הסתכמו ב-646 מיליון ש"ח בהשוואה ל-663 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. שיעור ההוצאות מסך ההכנסות היה 21.6% בדומה לרבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהוצאות נבע בעיקר מעדכון ההפרשה החד פעמית בגין סגירה והקטנת סניפים.

ההפסד התפעולי במגזר הקמעונאות ברבעון השלישי השנה הסתכם ב-34 מיליון ש"ח ובשיעור של 1.1% מההכנסות בהשוואה לרווח בסך 73 מיליון ש"ח ובשיעור של 2.4% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 107 מיליון ש"ח אשר נבע מהאמור לעיל.

הרווח התפעולי במגזר הנדל"ן ברבעון השלישי השנה הסתכם ב-38 מיליון ש"ח בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

ההפסד התפעולי לאחר הוצאות אחרות של החברה ברבעון השלישי השנה הסתכם ב-3 מיליון ₪ ובשיעור של 0.1% מההכנסות בהשוואה לרווח בסך 106 מיליון ש"ח ובשיעור של 3.4% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-109 מיליון ש"ח אשר נבע מהאמור לעיל.

ההפסד לתקופה ברבעון השלישי השנה הסתכם ב-24 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח בסך 34 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ניתוח תוצאות תשעת החודשים שנסתיימו ביום 30 בספטמבר 2014 לעומת התקופה המקבילה אשתקד

 

תוצאות פעילות לתשעהחודשים שנסתיימו ביום

30 בספטמבר 2014

תוצאות פעילות לתשעהחודשים שנסתיימו ביום

30 בספטמבר 2013

 

   אחוז               מיליוניש"ח אחוז                   מיליוניש"ח
הכנסות                     8,792                           8,972
רווח גולמי 23.4%            2,058  %25.0                 2,243 
הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות        (2,149)           24.4%  % (1,922)               21.4
רווח (הפסד) תפעולי לפני הוצאות אחרות    (91)           (1.0%) 321                   3.6%
הוצאות אחרות 

ירידה בשווי הוגן נדל"ן להשקעה, נטו

 

 

                       (2) 

(2)

                        (12) 

רווח (הפסד) תפעולי לאחר הוצאות אחרות    (95)           (1.1%)              309                   3.4%
הוצאות מימון, נטו 

מסים על הכנסה

                       (92) 

38

                        (129) 

(48)

רווח (הפסד) לתקופה                      (149)                           132

הכנסות מגזר הקמעונאות בתשעת החודשים הראשונים השנה הסתכמו ב-8,755 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-8,936 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של %2.0 שנבע בעיקר מהאטה בצריכה בשוק קמעונאות המזון בישראל והורדת מחירים.

המכירות בחנויות זהות[3] אשר פעלו באופן מלא בתשעת החודשים הראשונים השנה ובתשעת החודשים הראשונים המקבילים אשתקד קטנו בשיעור של %2.6.

המכירות למ"ר[4] בחנויות החברה בתשעת החודשים הראשונים השנה היו 16,007 ש"ח בהשוואה ל-16,279 ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 1.7%.

הכנסות מגזר הנדל"ן בתשעת החודשים הראשונים השנה הסתכמו ב-133 מיליון ש"ח בהשוואה ל-132 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-0.8%.

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים השנה הסתכמו ב-8,792 מיליון ש"ח בהשוואה ל-8,972 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 2.0%.

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים השנה הסתכם ב-2,058 מיליון ש"ח בהשוואה ל-2,243 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 185 מיליון ש"ח. שיעור הרווח הגולמי היה% 23.4 בהשוואה ל-25.0% בתקופה המקבילה אשתקד, הקיטון בסכום הרווח הגולמי ובשיעורו נבע בעיקר מהורדת המחירים בעקבות התכנית העסקית.

הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות בתשעת החודשים הראשונים השנה הסתכמו ב-2,149 מיליון ש"ח בהשוואה ל-1,922 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור ההוצאות מסך ההכנסות היה 24.4% בהשוואה ל-21.4% בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהוצאות נבע בעיקר מרישום הוצאות חד פעמיות נטו בגין סגירת והקטנת סניפים ויישום תוכנית פרישה מרצון לעובדים כמפורט בביאור 5 לדוחות הכספיים.

ההפסד התפעולי במגזר הקמעונאות בתשעת החודשים הראשונים השנה הסתכם ב-184 מיליון ש"ח ובשיעור של 2.1% מההכנסות בהשוואה לרווח בסך 223 מיליון ש"ח ובשיעור של 2.5% מההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 407 מיליון ש"ח אשר נבע מהאמור לעיל.

הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות במגזר הנדל"ן בתשעת החודשים הראשונים השנה הסתכם ב-111 מיליון ש"ח בהשוואה ל-115 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ההפסד התפעולי לאחר הוצאות אחרות של החברה בתשעת החודשים הראשונים השנה הסתכם ב-95 מיליון ש"ח ובשיעור של 1.1% מההכנסות בהשוואה לרווח בסך 309 מיליון ש"ח ובשיעור של 3.4% מההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-404 מיליון ש"ח אשר נבע מהאמור לעיל.

ההפסד לתקופה בתשעת החודשים הראשונים השנה הסתכם ב-149 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח בסך 132 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נבע מהאמור לעיל.

בברכה,

רן רהב, דובר שופרסל.

[1]  מכירות חנויות זהות – מכירות ברוטו של חנויות פעילות שנפתחו לפני חודש ינואר 2013.

[2]  שטחי הסניפים החדשים מחושבים באופן יחסי ממועד פתיחת הסניף.

שטח הסניף הינו השטח ברוטו הכולל שטחי מכירה ושטחים תפעוליים מקורים נוספים.

[3]  מכירות חנויות זהות – מכירות ברוטו של חנויות פעילות שנפתחו לפני חודש ינואר 2013.

[4]  שטחי הסניפים החדשים מחושבים באופן יחסי ממועד פתיחת הסניף.

שטח הסניף הינו השטח ברוטו הכולל שטחי מכירה ושטחים תפעוליים מקורים נוספים.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

תמונה של עמירם

השלכות

על תכונותיו של אדם בוגר

דילוג לתוכן