קסטרו מציגה צמיחה דו ספרתית ברבעון השני

ההכנסות לרבעון השני של שנת 2014 הסתכמו בכ- 221.5 מיליון ₪
קסטרו תצוגה סתיו חורף 2014-15 צילום: אבי ולדמן

רן רהב תקשורת ויחסי ציבור בע"מ

קסטרו מציגה צמיחה דו ספרתית ברבעון השני של השנה ובמחצית הראשונה של השנה

ההכנסות לרבעון השני של שנת 2014 הסתכמו בכ- 221.5 מיליון ₪, לעומת כ- 169.3 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 31%.

הרווח הנקי לרבעון השני של השנה הסתכם בכ-18.7 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 13.1 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 42.9%.

במצטבר מתחילת השנה, הסתכמו ההכנסות בכ- 419.1 מיליון ₪, לעומת כ-366.2 מיליון ₪ בתקופה מקבילה אשתקד, גידול של כ- 14.5%.

גבי רוטר, מנכ"ל משותף של קסטרו אמר היום: "קסטרו מציגה צמיחה דו ספרתית הן ברבעון השני של השנה ובמחצית כולה. קסטרו סיימה רבעון שני חזק והיא ממשיכה ליישם את אסטרטגיית התרחבותה וממשיכה לשפץ חנויות ולהרחיב את שטחן והכל על מנת לאפשר הצגה מיטבית של הקולקציה, אשר היקפה גדל והתרחב במהלך השנים האחרונות.

רוטר ציין כי החברה מסכמת שנה מוצלחת במיוחד בקו הילדים של קסטרו. מאז השקתו של קו הילדים לפני שנה, הפכה קסטרו להיות שחקנית מרכזית ומובילה בקטגוריית הילדים וכיום לחברה 50 נקודות מכירה של קו הילדים בכל רחבי הארץ מתוכן 9 חנויות ייעודיות. החברה מתכוונת להמשיך ולגדול בקטגוריה זו ולפתוח נקודות מכירה נוספות.

עיקרי התוצאות לרבעון השני ולמחצית הראשונה שנת 2014:

ההכנסות לתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2014 הסתכמו בכ- 221.5 מיליון ₪, לעומת כ- 169.3 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד (גידול של כ- 30.8%).

ההכנסות לתקופה של 6 חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2014 הסתכמו בכ- 419.1 מיליון ₪, לעומת כ- 366.2 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד (גידול של כ- 14.5%).

יובהר כי תוצאות הרבעון הושפעו בעיקר מעיתוי חג הפסח, אשר חל השנה ברבעון השני (14 לאפריל) ואילו בתקופה המקבילה אשתקד חל ברבעון הראשון (25 במרץ), תוצאות החציון הושפעו גם מהעובדה כי בחודשי החורף ינואר ופברואר שרר בארץ מזג אוויר קיצי בצורה בלתי אופיינית, והיעדרו של מזג האוויר החורפי בתקופה זו השפיע לרעה על הכנסותיה של החברה בחודשים אלו ועל הרווח הגולמי.

הרווח הגולמי בתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2014 עמד על סך של כ- 138.1 מיליון ₪ לעומת כ- 106.2 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. אחוז הרווח הגולמי מתוך מחזור המכירות בתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2014 היה בשיעור של 62.4% מתוך ההכנסות, לעומת שיעור של 62.8% מתוך ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד (קיטון של כ- 0.4% ביחס למחזור המכירות).

הרווח הגולמי בתקופה של 6 חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2014 עמד על סך של כ- 246.3 מיליון ₪ לעומת כ- 222.1 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. אחוז הרווח הגולמי מתוך מחזור המכירות בתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2014 היה בשיעור של 58.8% מתוך ההכנסות, לעומת שיעור של 60.7% מתוך ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד (קיטון של כ- 1.9% ביחס למחזור המכירות).

בחודש אפריל 2014 אירעה שריפה במחסן עודפים של החברה המצוי בכפר כאבול בצפון הארץ. המלאי שהיה מצוי במחסן זה היה מבוטח והחברה פועלת מול חברת הביטוח לקבל שיפוי בגין המלאי שנשרף.

לאור השריפה, מחקה החברה את המלאים שנשרפו ובמועד קבלת השיפוי מחברת הביטוח, יירשם הסכום שיתקבל כהכנסה.

הקיטון בשיעור הרווח הגולמי ברבעון השני לשנת 2014 נבע בעיקרו מגידול בהפחתות מלאים (אשר נבע, בין היתר, מאירוע השריפה הנ"ל) וכן בשל עליית שיעור המע"מ בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. ההשפעות האמורות מותנו בשל הירידה בשער החליפין הממוצע של השקל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הקיטון בשיעור הרווח הגולמי בחציון נבעה, בעיקרה, בשל תמחור תחרותי של המוצרים הנמכרים בחנויות, בין היתר בשל היעדרו של מזג האוויר החורפי בחודשים ינואר-פברואר 2014, אשר הביא לגידול בהנחות שניתנו וכן בשל עליית שיעור המע"מ והמכס בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. ההשפעות האמורות מותנו בשל הירידה בשער החליפין הממוצע של השקל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

הוצאות המכירה בתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2014 הסתכמו בכ- 103.8 מיליון ₪, המהווים כ- 46.9% ממחזור המכירות, לעומת כ- 81.4 מיליון ₪, המהווים כ- 48.1% ממחזור המכירות בתקופה המקבילה אשתקד (קיטון של כ- 1.3% ביחס למחזור המכירות).

הוצאות המכירה בתקופה של 6 חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2014 הסתכמו בכ- 203.8 מיליון ₪, המהווים כ- 48.6% ממחזור המכירות, לעומת כ- 169.4 מיליון ₪, המהווים כ- 46.3% ממחזור המכירות בתקופה המקבילה אשתקד (גידול של כ- 2.4% ביחס למחזור המכירות).

הגידול בהוצאות המכירה והשיווק כאחוז ממחזור המכירות בחציון נובע בעיקרו מגידול בהוצאות שכר עבודה בחנויות ומגידול בהוצאות הפרסום וכן מגידול בשטחי מסחר, המביא לגידול בהוצאות שכר דירה ואחזקת חנויות.

הירידה בהוצאות המכירה והשיווק כאחוז ממחזור המכירות ברבעון נובעת מגידול במחזורים מול רבעון מקביל אשתקד בשל עיתוי חג הפסח.

הוצאות הנהלה וכלליות בתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2014 הסתכמו לכ- 9.5 מיליון ₪, המהווים כ- 4.3% ממחזור המכירות, לעומת כ- 7.9 מיליון ₪, המהווים כ- 4.7% ממחזור המכירות בתקופה המקבילה אשתקד (קיטון של כ- 0.4% יחסית למחזור המכירות).

הוצאות הנהלה וכלליות בתקופה של 6 חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2014 הסתכמו לכ- 17.3 מיליון ₪, המהווים כ- 4.1% ממחזור המכירות, לעומת כ- 15.9 מיליון ₪, המהווים כ- 4.33% ממחזור המכירות בתקופה המקבילה אשתקד (גידול של כ- 0.21% יחסית למחזור המכירות).

הגידול בסך הוצאות ההנהלה והכלליות, הן ברבעון והן בחציון, נובע בעיקרו מגידול בהוצאות שכר עבודה.

הכנסות אחרות (נטו) בתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2014 הסתכמו בכ- 0.5 מיליון ₪ לעומת הוצאה של כ- 0.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות אחרות (נטו) בתקופה של 6 חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2014 הסתכמו בכ- 0.7 מיליון ₪ לעומת הכנסות של כ- 0.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח מפעולות רגילות לתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2014 הסתכם בכ- 25.4 מיליון ₪ לעומת כ- 16.8 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד (גידול של כ- 51.1% ביחס למחזור המכירות).

הרווח מפעולות רגילות לתקופה של 6 חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2014 הסתכם בכ- 25.9 מיליון ₪ לעומת כ- 37.5 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד (קיטון של כ- 30.8% ביחס למחזור המכירות).

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה לתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2014 הסתכם בכ-18.7 מיליון ₪ בהשוואה לכ- 13.1 מיליון ₪ בתקופה המקבילה  אשתקד.

נכון ליום 30 ביוני 2014, הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה הינו בסך של כ- 21.1 מיליון ₪ לעומת כ- 27.1 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

התשואה השנתית על ההון במונחים שנתיים ירדה לכ- 12.4%, לעומת כ- 17.2% בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח למניה בתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2014 עלה לכ- 3.7 ש"ח למניה, לעומת כ- 2.5 ₪ למניה בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח למניה בתקופה של 6 חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2014 ירד לכ- 4.2 ש"ח למניה, לעומת כ- 5.3 ₪ למניה בתקופה המקבילה אשתקד.

 בברכה,

 רן רהב

מנהל יחסי ציבור קסטרו

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

דילוג לתוכן