גג תחת השמש

סוגיות בביטוח מערכות סולאריות וולטאיות
תמונת ראש של יואל
יואל אמת

ענף הייזום וההפעלה של מערכות סולאריות וולטאיות תפס תאוצה בשנים האחרונות. מערכות רבות הותקנו על גגות מבני ציבור ברחבי הארץ, ונבנו חוות סולאריות קרקעיות בהיקף גדול, בעיקר באזורי הדרום שטופי שמש ברוב ימות השנה. התאגידים העוסקים בכך מורכבים מיזמים, מתכננים, מתקינים, מפעילים ומבעלי המערכות. בכל שלב, החל מהייזום הרגולטורי ועד לתפעול, קיימים היבטי אחריות כלפי המזמינים, הרשויות והציבור.

בסקירה זו אתמקד בביטוחי ההקמה והתפעול של הצדדים השונים העוסקים בהתקנתן של מערכות סולאריות וולטאיות על גגות של מבנים.

מי שמתקין מערכת סולארית על גג מבנה בבעלותו או מי שמשכיר גג למפעיל מערכת כזו, חושף את המבנה ואת הפעילות המתקיימת בו לסיכוני עבודה שונים.

ראשית, יש לבדוק עד כמה גג המבנה מתאים לפעילות המיועדת, לתנועה של עובדים עליו ולהנחת הפאנלים הכבדים. הבדיקה תיעשה על ידי קונסטרוקטור אשר אמור לאשר את התאמת הגג לעבודה ולמתקנים, וכמו כן להמליץ על אמצעי מנע לחיזוקו במידת הצורך. במקרים שבהם המבנה עשוי פח גלי יש להניח עליו שכבת גג נוספת. אם המבנה עשוי מקונסטרוקציית מתכת מומלץ לעיתים לבצע בו חיזוקים. עבודות הכנה מוטלות בדרך כלל על הקבלן שמבצע את כל הפרויקט.

בשלב זה על המזמין לשים לב לכמה היבטי ביטוח:

 1. ראוי שלמתכנן הגג ולמי שמאשר את התאמתו יהיה ביטוח אחריות מקצועית, על מנת שניתן יהיה לקבל ממנו תמורה שוות ערך לנזק, אם ייגרם כשל בביצוע שירותו בקשר להתאמת הגג.
 2. השיפורים שנוספו לגג ואו למבנה הם רכושו של בעל המבנה, ולכן עליו לדאוג להוסיפם לסכום הביטוח של המבנה על מנת למנוע פיצוי בחסר בשל תת-ביטוח עקב נזק לגג. ככל שהשינויים מזעריים, ניתן להימנע מהם או לדחות את העדכון למועד שיתואם עם סוכן הביטוח.
 3. כדאי שהמתקין ירכוש ביטוח שיביא בחשבון את ערכן של תכולת המבנה והפעילות המתבצעת בתוכו.

אם המבנה מושכר לפעילות עסקית, תעשייתית או אחרת, המזמין, כבעלים של הגג, נושא באחריות כלפי הדיירים לכל מקרה של נזק שייגרם להם עקב העבודות, ובהמשך על ידי המערכת. לפיכך רצוי שינהל תחילה מו"מ עם הדיירים על מנת לקבל מהם היתר חוזי להקמת המערכת והפעלתה ופטור מאחריותו לנזקיהם. בנוסף על כך, עליהם להתחייב לכלול בביטוחי הרכוש והאובדן התוצאתי שלהם תנאי בדבר ויתור על זכות השיבוב (תביעה חוזרת) כלפי בעל הגג עבור כל נזק שייגרם להם, זאת כמובן בכפוף לפטור הדדי של בעל המבנה לגבי נזקים שייגרמו לו או למערכת הסולארית. אם חוזה השכירות שנחתם עם בעל הגג כולל מלכתחילה הסכמת הדייר וויתור וכאמור, ייחסך המו"מ הנ"ל. ללא הסדר עם הדיירים עלול הבעלים להיתבע על כל נזק שייגרם להם בכל מועד שהוא במהלך העבודות או בתקופת ההפעלה שלעיתים תימשך גם שני עשורים.

לקראת עבודות ההקמה נחתם בדרך כלל חוזה עם הקבלן המתקין ומוגדרים היקפי הביטוח שהוא נדרש לשעות לשווי המלא של הפרויקט, כולל עבודות התאמה וחיזוק של המבנה והגג וכן לציוד, לכלים ולחומרים שיביא לאתר הפרויקט. בחוזה מפורטים תנאי הביטוחים שעל הקבלן לעשות ולהמציא בגינם אישור חתום שלפיו ערך ביטוחים כאמור לטובתו, לטובת קבלני משנה, לטובת המזמין וכן לטובת דיירים הפועלים במבנה.

בפרויקטים המלווים על ידי מממן ומאושרים על ידי רשות החשמל, יהיה צורך לציין גם אותם כמבוטחים לכל מקרה שיקרה. הגוף המממן ידרוש שעבוד העבודות לכל מקרה שיינזקו עד למסירה, וכן על המערכת הפועלת לכל תקופת קיומו של החוב למימון הקמתה.

מלבד ביטוח העבודות בשוויין המלא מפני כל סיכון תאונתי, עומדת החשיבות של ביטוח האחריות כלפי העובדים וביטוח אחריות כלפי צד ג' במקום הגבוה ביותר. היקף הנזק שעלול להיגרם לרכוש בגלל אש או פגיעה בגג הוא זניח לעומת נזק גוף שעלול להיגרם לצד אחר עקב נפילת פאנלים או ציוד מהגג בעת העבודות. העובדים בגובה חשופים לסיכוני נפילה מהגג, כפי שמתרחש לצערנו מעת לעת, ואמורים להיות מוסמכים לביצוע העבודות. העובד האחראי להכוונת המנוף שמניף ומניח את הפאנלים על הגג צריך להיות "אתת" מוסמך ובעל ניסיון.

גבול האחריות כלפי צד ג' צריך להיות מותאם, בין היתר, לסיכון של גרימת נזק לתכולת הדירות מלמטה, ואם רכושם של הדיירים או היקף עסקיהם גבוה יחסית, כדאי לעשות ביטוח שישקף את הנזק המרבי שעלול להיגרם להם.

למזמין המערכת או למשכיר גג להתקנתה, אחריות שילוחית לכל מחדל של הקבלן המתקין וגם אם דאג לכלול את שמו בביטוחי הקבלן, כדאי שיהיה מוגן בביטוחים נאותים של כל גורם מייעץ ומתכנן בקשר לעבודות.

לקראת השלמה, מסירה והפעלה של הפרויקט, על הקבלן לדאוג לביטוחים נאותים לאחריותו בתקופה שלאחר מסירת הפרויקט, אשר יגנו עליו ועל המזמין בכל מקרה של נזק ותאונה שייגרמו בגין המערכת לאחר שתופעל.

על המזמין לדאוג לקבל לידיו את האישורים לביטוחי הקבלן ולוודא שהם תקפים לתקופת אחריותו שלאחר המסירה:

 1. ביטוח "אחריות המוצר" בגבול אחריות שאינו נמוך מ-1 מיליון ₪ למקרה, לכל אירוע של נזק גוף או רכוש למבנה או לצד ג' עקב ליקוי בעבודות. על הקבלן לחדש ביטוח זה מדי שנה, אם ברצונו להיות מוגן לתקופת ההתיישנות החלה עליו על פי החוק. גבול האחריות הנ"ל עשוי להגיע גם מעל ל-10 מיליון ₪.
 2. ביטוח "אחריות מקצועית" בגבול אחריות שאינו נמוך מ-1 מיליון ₪ לכל מקרה של נזק כלכלי שייגרם למזמין עקב ליקוי בעבודה שאין מקורו בהכרח בנזק פיזי, לדוגמה – שיבוש בפעילות העסקית המתבצע בגג או במבנה עקב עיכוב שימוש או הצורך בעבודה חוזרת, או הפסד עקב הספק חשמל נמוך מהמתוכנן וכיוצ"ב. בדרך כלל מומלץ שביטוח זה יוחל כבר בתחילת העבודות, ילווה את מהלכן ויימשך גם לאחר מסירתן.

בעל המתקן הסולארי, שוכר הגג או המזמין ובעל הגג, צריך לבטח את המערכת הסולארית כרכוש קבוע מתחת כיפת השמיים מכל סיכון מקובל, וגם את אובדן ההכנסות הצפוי עקב נזק למערכת, על בסיס המחזור השנתי שהיא צפויה להפיק. תקופת הפיצוי שרצוי לבטח היא לפחות תקופת שיקום והקמת הגג או המבנה כולו. נוסף על כך, יהיה עליו לבטח את אחריותו כלפי צד ג' בגין המערכת הפועלת ומערכות החשמל שלה.

ביטוחים של שוכר גג להקמה ולהפעלת מתקן סולארי כוללים סוגיות נוספות. ראשית, הגג אינו של השוכר ומהווה רכוש השייך לצד ג', ולפיכך גבול האחריות כלפי צד ג' שיערוך יצטרך להגדיר את הגג כרכוש מבוטח.

לעומת זאת מאחר שהשוכר יבטח את הנזק התוצאתי שייגרם לו עקב נזק למערכת, הוא לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח אם רק המבנה יינזק, מכיוון שהוא לא מבטח את המבנה והגג. כדי להימנע מסיכון זה יהיה עליו להגדיר במפורש בביטוח שיעשה לאובדן הכנסותיו, כי הביטוח יחול גם עקב נזק למבנה ולגג שעליו המערכת הסולארית מוצבת. אך אם המבנה והגג לא ישוקמו בתקופה נתונה – קרי עד 6 חודשים מיום הנזק, או שלא יתקבל רישוי לשיקומם, הוא עלול להיקלע למצב שבו לא יהיה זכאי לפיצוי על אובדן הכנסותיו מאחר שהפיצוי משולם רק אם הרכוש שניזוק מוקם מחדש.

אחת הדרכים להימנע מחשיפה למצב כזה היא שהשוכר ירכוש ביטוח על חשבונו לשיקום המבנה או להקמתו באתר אחר חלופי, כדי שיוכל לחדש את ייצור החשמל במערכת שתועתק לשם או תותקן שם. אומנם זו הוצאה קבועה נוספת, אולם יחסית אינה יקרה ופותרת בעיה שאין לה בעצם פתרון אחר.

בתפעול מערכות סולאריות יש סיכונים כלכליים:

 1. סיכון ודאי הוא ירידת ערכן של מערכות בהספק נתון, עקב שיפורים מתמידים בכושר התפוקה של מערכות חדשות. אחת התוצאות היא שערכן הממשי וגם ערכן לקימום יורד אף מתחת לשווי החוב למשעבד, ולכן הלווה לא יוכל להקטין את סכום הביטוח על פי חוזה המימון, גם אם ערך המערכת מצדיק זאת.
 2. אין ביטוח למצבי מזג אוויר כמו התעננות, אובך, ערפל, שבין היתר הגורמים להפחתת תפוקת המערכת בימים של שמש גלויה, ולכן ייתכן שההכנסות הצפויות יפחתו לשיעור לא צפוי, ובמקרה קיצוני תיפגע היכולת לפרוע את החוב.
 3. קיימות "מחלות" שמאפיינות את המתקנים החשמליים של המערכת הסולארית בגלל מתחי חשמל שנוצרים בין מרכיבי המערכת, ויש צורך לטפל בהשפעותיהן כמו ירידת תפוקה וטיפול מונע אחר.
 4. עלות תחזוקת המערכות – יש צורך בשטיפתן, בחיזוק ברגים, בבדיקות תקופתיות ולעיתים גם הפעלת מוקד וניטור. קיימות היום מערכות הכוללות מתקני שטיפה אוטומטיים, וכן מערכות מתכווננות הפונות אל השמש בעת מסלולה ברקיע, כל אלה מקטינים את ההוצאה השוטפת והירידה בתפוקה, אך גם דורשים השקעה גדולה יותר.
 5. נזקי פריצה וגניבה במערכות אלה כמעט אינם ידועים, והסיכון נחשב למופחת בשלב זה בכל אתר.
 6. תחזוקה רחבת היקף של המבנים והגגות – בעיות כמו החלשה, תזוזה או שקיעה ואובדן איטום עלולות לחייב ניתוק של המערכת לתקופת השיקום של המבנה או הגג.

לסיכום, יש לזכור כי תקופת התפעול של המערכות הסולאריות מוערכת בעשרות שנים, ורק הזמן יגיד מה יהיו לקחי ההפעלה שלהן.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

4 תגובות

 1. אבל זה הסגנון הזה זה בדיוק מה שצריך למצוא באתר מקצועי רציני שיביא תועלת למי שקשור בנושא הנדון.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך