IT

תמונה יונתן קורפל

החגיגה נמשכת

נתונים וממצאים מחגיגות המכירות המקוונות

תמונה של יונתן

נסיגה לאחור

מחדל אי המיסוד של תחום ניתוח ותכנון מערכות המידע

דברים בשם אומרם