פרישה חכמה

מושגי יסוד חיוניים לחוסך לפנסיה
תמונה של זיו רייך
פרופסור זיו רייך

כבר בתחילת המסלול המקצועי כולנו קשורים לפנסיה. הואיל ומדובר בתהליכים ארוכי שנים שבמהלכם מצטברים סכומים משמעותיים, והואיל ומרבית האנשים אינם מכירים את מושגי היסוד החיוניים, הנה לפניכם רשימה של מושגים חיוניים שישמשו אתכם בהבנת המסמכים והחומרים שיגיעו לידיכם. אחרי הצבת התשתית המושגית, בעתיד נוכל להתייחס למושגים כאלו ואחרים במאמרים ספציפיים יותר.

מקדם קצבה (נקרא גם "מקדם המרה"): מספר שבעזרתו מתרגמים סכומים שנצברו בחיסכון פנסיוני לקצבה חודשית לשארית החיים. ככל שמקדם הקצבה נמוך יותר – קצבת הפנסיה של המבוטח תהיה גבוהה יותר. מקדם הקצבה נקבע לפי תוחלת החיים ולוחות התמותה ועשוי להשתנות לאורך תקופת החיסכון הפנסיוני ואף לאחר תחילת תשלום קצבת הפנסיה החודשית.

תוחלת חיים: מדד סטטיסטי לממוצע, או לתוחלת המתמטית, של משך החיים הנותר לפרט בקבוצה נתונה, כלומר הזמן הממוצע שנותר לאדם לחיות.

לוחות תמותה: כלי לאומדן תוחלת החיים. קיימים שני סוגים של לוחות תמותה:

 1. לוח תמותה דורי: משמש לחישוב תוחלת החיים של ילידי שנה מסוימת. ניתן לחשב לוח כזה על בסיס הנתונים שנצברו בעבר ולמצוא את תוחלת החיים של אנשים בדורות קודמים.
 2. לוח תמותה שוטף: הסתברויות תמותה כפי שנמדדו בשנה מסוימת (או בכמה שנים מעטות) והמתאר בקירוב את הסתברויות התמותה הנוכחיות (בפיגור מסוים).

קרן פנסיה: אחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני בישראל. אפיק חיסכון זה מיועד לתשלום פנסיה חודשית בהגיע החוסך לגיל הפרישה – 67 לגבר, 64 לאישה. קרנות הפנסיה פועלות על בסיס ביטוח הדדי.

קופת גמל אישית לפיצויים: קופת גמל שבה המעסיק מפקיד כספים להבטחת זכויות העובד לפיצויי פיטורין. הכספים בקופה רשומים על שם העובד.

תקנון: סוג של הסכם – ולא חוזה – הניתן לשינוי בכל זמן. קרנות הפנסיה פועלות לפי תקנון.

חוזה: החוזה הוא הסכמה חברתית המוכרת בחוק והניתנת לאכיפה על ידי בית המשפט. החוק, ובאמצעותו בתי המשפט, מעניקים סעדים (נוספים על סעד האכיפה) למי שנפגע כתוצאה מהפרת חוזה.

ביטוח מנהלים: חוזה לכל דבר ועניין, לא ניתן לשנות אותו, גם לא לטובת המבוטחים.

ביטוח מנהלים קצבה: ביטוח מנהלים המיועד להילקח במועד הזכאות כתשלום חודשי. את הכספים שהצטברו בתכנית למטרת קצבה עד לסוף 1999 אפשר יהיה למשוך בעת הפרישה כסכום חד-פעמי או כקצבה חודשית על פי החלטת העובד. כספים שהופקדו למטרת קצבה החל מינואר 2000 אפשר יהיה למשוך כקצבה בלבד. משיכת הכספים לפני גיל פרישה תחייב תשלום מס של 35% לפחות. תקרת השכר להפקדת מעסיק במסלול קצבתי שאינה חייבת במס בידי העובד במועד ההפקדה היא ארבע פעמים השכר הממוצע במשק.

דמי ניהול: המחיר שאנחנו משלמים לחברת הביטוח עבור ניהול החסכונות הפנסיונים שלנו.

דמי גמולים: תשלומי המעסיק והעובד לקרן הפנסיה, המחושבים כנגזרת של שכר העובד.

תשואה: מייצגת את הרווח או ההפסד של השקעה מסוימת ומוצגת באחוזים, לא כמספר נקי.

קרן פנסיה ותיקה: תכנית פנסיה שצירפה אליה עמיתים עד ל-31 בדצמבר 1994. הקרנות הוותיקות התאגדו באמצע שנות ה-50 של המאה הקודמת כמיזוג של קופות תגמולים קטנות. עקב גירעונות אקטואריים, ההתחייבויות הממוצעות של הקרנות לעמיתים היו גדולות הרבה יותר מנכסיהן. כדי לאפשר ביטוח פנסיוני למצטרפים חדשים נפתחו קרנות פנסיה חדשות.

פנסיית ביניים: תכניות פנסיה שנפתחו למצטרפים בין 1 בינואר 1995 ו-31 במרץ 1995, שלושה חודשים בסך הכול. אותם מצטרפים קיבלו אפשרות לבחור אם להישאר בקרן פנסיה ותיקה או לעבור לחדשה והם נקראים "מבוטחי תקופת הביניים".

פוליסה משתתפת ברווחים: פוליסות ביטוח חיים שהונפקו משנת 1991 ואילך הן "משתתפות ברווחים", להבדיל מפוליסות שנמכרו עד שנת 1990 ונהנות מתשואה מובטחת, בזכות אגרות חוב מיועדות, צמודות למדד ובריבית קבועה שהממשלה הנפיקה בעבורן. השם "משתתפת ברווחים" אינו מבטיח שהפוליסה תראה רווח בלבד, שהרי פוליסה כזו משתתפת גם בהפסדים. בפוליסה זו כספי החיסכון מושקעים בשוק ההון, ולכן התשואה שלה תלויה בתנאי השוק ובטיב ההשקעות שנעשו.

פוליסה הונית: תכנית המיועדת להיפרע במועד הזכאות בסכום חד-פעמי. בעל פוליסה הונית יכול למשוך בעת הפרישה, אך לא לפני גיל 60, את כל הסכום שהצטבר בתכנית.

קרן פנסיה חדשה (החל מ-2004): בפוליסות החדשות קיימת הפרדה ברורה של חלקי הפרמיה למרכיב החיסכון, למרכיב הריסק ולמרכיב ההוצאות, כך שהמבוטח יכול לדעת בדיוק איזה חלק מהפרמיה שייך לכל אחד ממרכיבים אלו. בפוליסות חדשות תנאי הפוליסה מאפשרים למבוטח לשנות את העדפותיו בנוגע להפקדות עתידיות לעניין אופן קבלת החיסכון – אם באמצעות תשלומים חודשיים (קצבה) אם באמצעות תשלום חד-פעמי (הון).

נספח הוני: חוק ההסדרים לשנת 2000 קבע כי כספים אשר יופקדו בהסדר לקצבה יימשכו אך ורק כקצבה כדי להיות זכאים להטבות מס. כדי למנוע ביטול המוני של פוליסות קיימות ופתיחת פוליסות חדשות, האוצר אפשר לכל אדם שמעוניין בסכום חד-פעמי להוסיף לפוליסות נספח הוני, אשר מטרתו להפוך את הפוליסה, חלקה או כולה, לפוליסה הונית. בעל הפוליסה יכול לייעד חלק מההפרשות לפוליסה לנספח ההוני, והכספים אשר יצטברו בגין חלק זה ישולמו בתום התקופה כסכום הוני (חד-פעמי) ואילו שאר כספי החיסכון בפוליסה המקורית ישולמו כקצבה. בפוליסות המשווקות החל מ-2004 אין צורך בנספח הוני, שכן הן כבר בנויות להכיל את שני המסלולים.

אירוע מזכה: אירוע המזכה את המבוטח או את שאיריו בתשלומים מקרן הפנסיה. למשל אירוע מזכה לפנסיית זקנה – המועד שבו הגיע המבוטח לגיל פרישה; פנסיית נכות – מועד תחילת הנכות בהתאם לקביעת רופא הקרן; פנסיית שאירים – במות המבוטח או הפנסיונר.

מוטב: מי שנקבע בכתב מינוי אחרון שעליו חתם המבוטח, כזכאי לקבלת תשלומים מהקרן במקרה שבעת פטירת המבוטח אין שאירים זכאים. זאת בתנאי שכתב מינוי המוטב התקבל בקרן לפני פטירתו של המבוטח. באין כתב מינוי מוטב יהיה המוטב יורשו של המבוטח לפי צו ירושה או צו קיום צוואה לפי העניין.

מבוטח: מי שמשלם או ששילם פרמיות לקרן הפנסיה וחבר בקרן. קיימים שלושה סוגי מבוטחים בקרן פנסיה: פעיל – לזכותו משולמים דמי גמולים לקרן באופן שוטף; מוקפא – מבוטח פעיל שהפסיק להפריש כספים לקרן ולא משך את כספו מהקרן; פנסיונר – מקבל קצבה מקרן הפנסיה בשל נכות או זקנה או שאירי עובד או פנסיונר הזכאים לתשלומי פנסיה מהקרן.

קרנות הסתדרותיות: קרנות שהיו בשליטת ההסתדרות ונוהלו בידיה ואליהם הופנו כל העובדים החברים באיגודים המקצועיים.

קרנות פרטיות: קרנות פנסיה שהוקמו בראשית שנות ה-90 של המאה הקודמת, נמצאות בבעלות גורמים פרטיים כמו חברות ביטוח ובתי השקעות ונבנו על בסיס איזון אקטוארי אישי.

תקופת אכשרה: פרק זמן (בדרך כלל 60 חודשים) שבו המבוטח אינו מכוסה ביטוחית למקרה של נכות או מוות בשל מחלה או מום שהיו קיימים טרם הצטרפותו לקרן הפנסיה. לאחר פרק זמן זה מסתיימת תקופת האכשרה והמבוטח מכוסה ביטוחית לכל מקרה של אובדן כושר עבודה.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

6 תגובות

 1. פעם אחת לפחות כדי לא לעשות שטויות. בכל מקרה חשוב לדעת המושגים שהבאת כי זה יעזור להדברות עם היועץ.

 2. אני מרצה במכללה. כשלושה חודשים מרצה (סמסטר) ואחר כל חודשיים שלושה בחופשת הסמסטר לא מועסק. אז שישה חודשים לא רצופים בשנה אני מקבל שכר ומשלמים לי לפנביה ושישה לא. איסה סוג מבוטח אני. פעיל?

 3. מאמר ארוך ומייגע למי שרוצה להבין את הנושא ואינו מתמצא ברזי הנושא.

 4. אני לא פראייר ובכל נושא בודק ואם צריך מתווכח על המחיר
  רק את הפנסיה וכל יתר הנושאים של פנסיונר לא בדקתי
  לא הבנתי במה מדובר
  עד שלקחתי יועץ כפי שהמליץ לי מישהו מהמשפחה
  זה חסך לי ממש הרבה כסף

 5. לומדים הסטוריה פרהיסטוריה וכן הלאה ולא חומדים אפילו את הבסיס ואת מושגי היסוד של העתיד של כל אחד מהאזרחים שסאת הפנסיה.

 6. כאשר מגיעים לפנסיה מגלים זאת ורואים כמה זה משמעותי. אבל אז כבר מאוחר מידי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

ציור מבט מאחור

צ'אקרות

תרגול תודעה, גוף ונפש

תמונה של צחי

הגדול מכולם

על דינוזאורים, לווייתנים ופטריות ענק

תמונה של איתן

הותר לפרסום…

יש מי שמצטמרר ממילים אלה ויש מי שרותם אותן לצרכיו

מבנה ירוק

בנייה ירוקה

הטרנד שכבש את עולם הבנייה

דילוג לתוכן