תנאי שימוש

כללי

תנאי השימוש מתייחסים לאתר jokopost.com (להלן: "האתר") ולפעילותו. האתר נמצא בבעלות קורפל ניהול ושירותים בע"מ מרחוב אופנהיימר 1 בתל-אביב (להלן: "החברה").  שימוש כלשהוא באתר האמור על תכניו ושירותיו, מעיד על הסכמה לתנאים שיפורטו כאן. אשר על כן, כל משתמש בצורה כלשהי באתר או מפרסם תכנים בו (להלן ביחד: "משתמש") מתבקש לקראם בקפידה.

מסמך זה מהווה הסכם של האתר עם כל מי שמשתמש בו ובשרותיו וכן עם כל מי שמספק לו תכנים מסוג כלשהו ובכלל זה מאמרים, תגובות למאמרים ופרסומות מסחריות. שימוש באתר יכול להיות גם עצם הכניסה אליו ו/או קריאת תכנים פאסיבית שלו.

התנאים המובאים כאן חלים על השימוש באתר, בתכניו ובשירותיו באמצעות מחשב, מכשיר  טלפון סלולארי, או כל מכשיר או התקן אחר. התנאים חלים על השימוש באתר באמצעות רשת האינטרנט או כל רשת תקשורת אחרת.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, גם לנשים.

במסמך זה, המונח "תוכן", מתייחס למידע מכל הסוגים ובכלל זה: מלל, תמונה, קול, איור, הנפשה, תרשים, סרט, מוזיקה, תוכנה, צלמית, מאגר נתונים, הדמיה, מאגר נתונים וכיוצא באלה.

האתר מכבד פרטיות משתמשיו ופועל בתחום זה בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות.

תכני מסמך זה העוסק בתנאי השימוש באתר, מתעדכנים מפעם לפעם. ראוי לכן לעקוב אחרי השינויים הללו.

שימוש בתכנים

שימוש בתכני האתר יעשה אך ורק בהתאם לכללים המפורטים להלן ולא באופן אחר, אלא אם כן קיבל המשתמש את הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה.

מותר להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב ותוכנה או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים שכאלה לשם יצירת לקט או מאגר שיכילו תכנים מאתר זה.

 התכנים והטיפול בהם

רוב התכנים המתפרסמים באתר מקורם בגולשי האתר, בידי כותבים מזדמנים שאינם נמנים על הצוות הקבוע, בידי מחברי פרסומת או מי מטעמם. העברת תכנים לאתר לצורך הכללתם שם, אינה מקנה למעביר שום זכות לדרוש שהתכנים אכן יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

האתר מעודד את חופש הדיבור ואת קיומן של מגוון דעות, תוך הדגשת השתתפות פעילה של הגולשים משתמשי האתר והציבור הרחב. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני וכדי למנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות להתבטא באתר, רשאי האתר לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תתבצענה כדי לנסות למנוע פרסום דברי נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם, דברים שחשודים כלא בדוקים, חומר שאיננו ברמה מקצועית או לשונית. כל זאת בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

אין האתר מתחייב לפרסם שום תוכן שנמסר לו ע"י הכותבים הקבועים או המזדמנים והאורחים או המגיבים למאמרים. אין הוא גם מתחייב לנמק החלטתו בעניין. חומר שכן יפורסם יעבור עריכה לשונית ותוכנית ככל שיחליט האתר ויוכל להתבצע על ידו.

אין האתר מתחייב לפרסם את תגובות הקוראים למאמרים (להלן: "תגובות" או "טוקבקים") והוא רשאי לסננם על פי שיקול דעתו הבלעדי. . תגובה שתראה לאתר בלתי ראויה,  לא תפורסם. עם זאת, תגובה שיוחלט לפרסמה תובא במלואה וכלשונה. אין האתר מתחייב להסביר כל מקרה של סינון ולנמקו.

האתר איננו נושא בכל אחריות לתכנים שנוצרים בידי הכותבים, שהרי מדובר במאמרי דעה. האחריות הבלעדית לתכנים ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על מי שהעבירם לאתר לצורך פרסומם בו. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת האתר או עמדתו ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

האתר שומר לעצמו הזכות לסרב להכללת פרסומת מסוימת בקרבו, אם תמצא בלתי ראויה לדעתו מהנימוקים הנ"ל.

אחריות הכותבים

האתר מכיל בלוגים המבוססים על דעות אישיות של הכותבים בו. בעת מסירת תכנים לשם פרסומם באתר, חלה על המוסר האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. על המוסר להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולשם הדוגמה בלבד, נאסר על כל מעביר חומר כלשהו לפרסום באתר לכלול בחומר המועבר:

 • תוכן שידוע למוסר כי הוא שקרי, מטעה, מסולף או לא מדויק.
 • תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב.
 • תוכן שיש בו פגיעה בזכויות קנייניות של אחרים או הפרה שלהן, לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר.
 • תוכן שיש בו עידוד לגזענות, או אפליה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, אמונה, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, השקפה פוליטית, או מעמד.
 • תוכן בעל אופי טורדני, מעליב, מאיים או גס רוח.
 • תוכן פורנוגראפי או עם מאפיינים מיניים בוטים.
 • תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות איתם.
 • תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית.
 • תוכן אשר עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.
 • תוכן מטעה צרכנים.
 • תוכן שמייצג אינטרס ישיר או עקיף של הכותב מבלי שאינטרס זה מוצג בשקיפות.
 • תוכן שנוגד את כללי השימוש המקובלים באינטרנט או עלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האינטרנט כולל הגולשים באתר.
 • תוכן שכולל תוכנה זדונית (נוזקה) מסוג כלשהו שמיועדת לפגוע באתר, בגולשיו או ביעדים אחרים.
 • קישורים לאתרים ו/או לדפים  המפרסמים, מכילים או מוכרים דברים הנחשבים בלתי חוקיים על פי חוקי מדינת ישראל.

האתר רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר חומר שכבר פורסם, אם הופרו תנאי השימוש המפורטים במסמך זה, או שעלול לפגוע בשירותים באתר, במשתמשיו, במי מטעמו או בצד שלישי. סירוב לפרסם תכנים יכול להיות גם מנימוקי מערכת ללא כל צורך בהנמקה. סירוב או מחיקה כאמור, כשלעצמם עשויים להוות סיבה לאי קבלת תוכן בעתיד מאותו גורם. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתר לפי כל דין.

החליט האתר לכלול תוכן שנמסר לפרסום בו, הוא רשאי לבצע בו עריכת לשון ותוכן לפי שיקול דעתו המוחלט ובכלל זה לקצרו, לשנות מרכיבים בו, להוסיף ולשנות כותרות וכדומה. הכול בהתאם להחלטת מנגנון העריכה באתר. האמור בפסקה זו לא יחול על תגובות קוראים למאמרים (טוקבקים).

התכנים שנמסרים לפרסום באתר יהיו נגישים לכל משתמשי רשת האינטרנט. יש לנהוג לכן בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כתובת, מספר טלפון, מספר זהות וכדומה).

האתר מדגיש כי יש להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים ברשת באינטרנט ובכלל זה באתר. יש לזכור בהקשר לאתר כי מדובר באתר בלוגים ותגובות. האתר מספק במה, אך התכנים אינם מתפרסמים מטעמו או מטעם החברה. אין האתר או החברה אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בתכנים או מהסתמכות עליהם. על המשתמשים באתר לזכור תמיד כי תכנים שכאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע הולמים, היכן שהתייעצות כזאת נדרשת.

קישורים

באתר ישנם קישורים לדפים שונים ברחבי רשת האינטרנט. הקישורים מהווים עמוד תווך במרחב האינטרנט ואי אפשר לשרת היטב הציבור מבלעדיהם. מדובר למשל בהפניות של כותבי המאמרים למסמכים שונים בהקשר לנושא בו הם דנים, או במודעות פרסום שמפנות אל אתרי המפרסמים. האתר איננו שולט או מפקח על האתרים אליהם מובילים הקישורים היוצאים ממנו. יש לזכור כי קיימים אתרים שהכניסה אליהם יכולה להיות בעייתית מבחינות שונות. העובדה שיוצאים מהאתר קישורים לאתרים אחרים אין בה כדי ללמד על הסכמת האתר עם תכני האתרים האחרים. אין בקישורים הללו ערובה לאמינותם, לחוקיותם, לרמתם, למוסריותם ולכל היבט אחר של אתרי היעד. האתר איננו אחראי לתכני הדפים והאתרים שאליהם מוליכים הקישורים היוצאים ממנו ואיננו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או בתכניהם. במקרה של ספק, מומלץ למשתמשי האתר שלא לעשות שימוש בקישורים השונים.

האתר איננו מתחייב כי הקישורים ממנו יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתרי אינטרנט פעילים ותקינים. האתר יהיה חופשי להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים והכול לפי שיקול דעתו המוחלט.

משתמש שמגיע לאתר או לאחד מדפיו, באמצעות קישורים נכנסים לאתר, חלים עליו כל הוראות הסכם זה. אין לאתר שליטה על אתרים אחרים היוצרים קישורים שיוצאים מהם ומובילים אל האתר. אין לבוא אל האתר בטענה כלשהי אם הגעת אליו באמצעות קישורים שכאלה.

תכנים מסחריים ושיווקיים

האתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות, מודעות, הודעות לעיתונות של חברות, מאמרים של בעלי עניין וכדומה. בכל אלה מובאים דברי פרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משרדי פרסום המשרתים אותם. תכנים אלה יכולים להופיע בטקסט, בתמונות, בקול, בסרט או בכל דרך אחרת.

האתר  לא יישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו בו. האתר איננו מנסח, בודק, או עורך את תוכן הפרסומים הללו ואיננו מוודא את אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים.  תכנים מסחריים באתר אינם מהווים המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים, המוצרים או הדעות והאמונות המוצעים בו ע"י גורמים מעוניינים.

כל עסקה או היענות בעקבות תכנים מסחריים או שיווקיים באתר, יעשו ישירות בין המשתמש באתר לבין המפרסם המסוים. האתר איננו צד לאף עסקה או הענות להצעה. האתר לא יישא באחריות כלשהי למוצרים, שירותים והצעות שמופיעים באתר. האתר לא יהיה אחראי למה שיירכש בעקבות הפרסומים או יאומץ על ידי מישהו.

פרסומי האתר יעבירו אליך מסרים ו/או יקשרו אותך לאתרים של הגופים מציבי הפרסומת. כל פעולה מעבר לכך איננה באחריות האתר.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר למעט הפרסומת בתשלום, הנם של האתר, או של צד שלישי, שהרשה לאתר להשתמש בתכנים שלו. לאף ישות אסור להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות, או בין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך טכנולוגית, או בכל אמצעי אחר, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה, ככל שתינתן. הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הכותבים הקבועים, הכותבים המזדמנים והגולשים  לאתר.

גם אם ניתנה הסכמה כאמור, אסור להסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, כגון: סימון זכויות היוצרים, או סימן מסחר, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידי מקבל ההסכמה.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

האתר אינו טוען לבעלות בתכנים שמופיעים בו. יחד עם זה, כאשר נמסרים תכנים המיועדים להופיע באתר, מעבירם מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הנו רשאי למוסרם לצורך הופעתם באתר. מי שאינו היוצר או בעל הזכויות בתכנים שהוא מוסר, מאשר בזאת שהנו בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת להם זכויות שימוש כמפורט להלן.

העברת תכנים להצגתם באתר מקנה לאתר רישיון ללא תשלום, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, כולל באתרים אחרים המשרתים את מטרותיו.

מגבלות אחריות האתר

ייתכן כי חלק מהתכנים המופיעים באתר  אינם מתאימים לכל משתמש. כל המשתמש באתר עושה זאת מרצונו החופשי ועל אחריותו הבלעדית והמלאה.

האתר לא מתחייב בכל צורה שהיא  באשר לנכונות, מהימנות, אמיתות או חוקיות התגובות,  המאמרים, הפרסומות ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר. האתר אינו נותן התחייבות כלשהי באשר לכמות הצפיות, כמות התגובות ו/או אופיין, שיהיו למאמרים, אם בכלל. אשר על כן האתר לא יישא כלפי אף מספק תוכן כלשהו, או כלפי מי מטעמו, באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים, או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. האתר גם לא יהיה אחראי לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו.

כל החלטה שיקבל משתמש באתר ביחס לתכנים שהתפרסמו בו, הינה באחריותו המלאה של המשתמש. האתר איננו מתחייב כי תכנים המתפרסמים במסגרתו יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיות ודרישות המשתמשים. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

באתר ימצאו מדרך הטבע תכנים כלכליים, הנוגעים לישראל כמו גם לארצות העולם. כותבי הטורים באתר עשויים לטעות וכך גם המקורות עליהם הם נסמכים. אשר על כן ראוי וחשוב תמיד לאמת הנתונים והעובדות.

אין באף אחד מן התכנים באתר משום המלצה בדבר עסקאות והתנהלות כלכלית או הימנעות מהן. כל החלטה לגבי השימוש או ההשענות בקבלת החלטות על התכנים באתר נעשית על אחריות המשתמש באתר.

אתר זה מהווה ריכוז בלוגים המשקפים דעות ועמדות אישיות  אשר רבים מתכניו מגיעים מכותבים מזדמנים ואקראיים. התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ כלשהו באף תחום. לכן יש להתייחס אל התכנים בזהירות המתבקשת. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו באתר, או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.

האתר איננו מתחייב ששירותיו על כל מרכיביהם ותשתיותיהם יהיו סדירים ותקינים, בטוחים וחסרי טעויות.

האתר איננו אחראי לקישורים שמבצע כל גורם אל דפים באתר או ממנו.

שיפוי האתר

כל המשתמש באתר או מפרסם בו מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, תשלום או הוצאה שייגרמו להם ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש המובאים כאן על כל סעיפיהם. משתמשי האתר,  כותבי התכנים והמפרסמים בו , ישפו את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו בקשר לתכנים שהעבירו להצגה באתר.

שינויים באתר

האתר רשאי לשנות מפעם לפעם וללא כל התראה מוקדמת, את צורתו, תכניו, מבנהו, הדגשיו, שירותיו, נהליו, עקרונותיו וכדומה.

האתר יהיה רשאי לגבות תשלום בעד שירותים או תכנים שניתנים כיום בחינם או שאינם מסופקים כיום.

כל השינויים הנזכרים ודומיהם יוכלו להתבצע מבלי שהאתר יצטרך להודיע על כך מראש לאף משתמש פעיל או סביל או למי שמעלה תכנים או מבקש לעשות זאת.

שינויים מהסוגים הנזכרים או דומיהם עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמשים או ליוצרי התכנים כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או בגין תקלות שילוו את יישומם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים שייתן בכל עת, כולם או מקצתם. האתר יודיע באמצעות תכניו הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש, בהתאם לנסיבות. עם הפסקת השירותים יחזיק האתר את התכנים הכלולים בו למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

סמכויות שיפוט

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל לבדם, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

כל מחלוקת שתתגלה בין האתר לצד כלשהו הקשור לתפעולו ובכלל זה: הכותבים בו, המפרסמים בו, המשתמשים בו, וכדומה תובא בפני בורר מוסכם אשר זהותו תיקבע על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל.

הבורר יהיה דן דין יחיד שהחלטותיו סופיות אינן כפופות לדיני הראיות. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים.

על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בית המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.

המשתמש, המפרסם באתר או כל גורם אחר הקשור לפעולתו מסכים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד החברה תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד פרסומה ו/או הופעתה באתר, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח – 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

הפניית תשומת לב האתר

לאתר עניין רב בקיום הוראות החוק ובכיבוד זכויות המשתמשים והכותבים כולל שמם הטוב ופרטיותם. אם גורם כלשהו המשתמש באתר סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בו בהיבט כלשהו, הנו מוזמן לפנות אל הנהלת האתר בהקדם אפשרי. אנו נשתדל לטפל בפניות שכאלה במהירות. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:

קורפל ניהול ושירותים, אופנהיימר 1, ת"א 69395.

פקס: 03-7441321.

דוא"ל:  joko@bezeqint.net

הצהרה

הגולש ו/או המשתמש ו/או המשתתף באתר ו/או המקשר אליו מאשר כי קרא את כל האמור לעיל מוסכם עליו וכי עצם כניסתו לאתר ו/או יצירת ההפניה ו/או שימוש בתכנים ו/או כתיבת תכנים כאמור בתקנון זה מהווים הסכמה לכל האמור לעיל ולמשתמש/גולש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה שהאתר בבעלותה ו/או מי מטעמה בנוגע לכך.

דילוג לתוכן